2 Comments

Nguyen Duy Tuan - Công ty CP BLUESOFTS

February 9, 2020

Khi giải phòng bộ nhớ (free memory) chúng tân cần đưa câu lệnh này này vào
v.Close

Reply

Nguyen Duy Tuan - Công ty CP BLUESOFTS

February 9, 2020

Mã nguồn VBA lập trình với hàm BS_SQL
Sub CallFuncBSSQL()

Dim f As New BSFunctions 'Class chua cac functions cua A-Tools

Dim x&, v 'Get result from BS_SQL in VBA – Recordset

Set v = f.bs_Sql("SELECT * FROM KHO") 'Recordset

'Get header

Dim fld As Object, J&

J = -1

For Each fld In v.Fields

J = J + 1

Range("A7").Offset(, J).Value = fld.Name 'Field name

Next

x = Range("A8").CopyFromRecordset(v) 'Get rows

MsgBox "So dong nhan duoc la: " & x, vbInformation

'Free memory
v.Close

Set f = Nothing

End Sub

Reply

Leave a Reply