Vào thời điễm mưa trùm bao thống khổ lên đời tôi-Người thua cuộc…!
Được ra khỏi cơn mưa…..
Mẹ tiển-cha đưa con về xứ người..
Con đã qua cơn khổ ải…
Thì Má…rồi Ba lần lượt ra đi.Sống trong an lạc mà mất song thân thì sung sướng làm gì!.Tôi ao ước trở lại cơn mưa đau khổ để còn Ba-còn Má.Tôi chấp nhận sự đánh đổi nầy…!Nhưng….

Nguồn:https://madisonrep.org/

Leave a Reply