Câu 1: Viết một lớp DongVat có các thuộc tính sau: tên động vật, màu lông, số chân (3 đ)
1. Viết các dữ liệu private và thuộc tính cho lớp đó.
2. Tạo hai hàm khởi tạo: không có tham số và có 3 tham số.
3. Viết phương thức trừu tượng có tên BietBay() mục đích xuất ra thông báo động vật đó có biết bay hay không.
Câu 2: Viết lớp ConMeo kế thừa từ lớp DongVat, có thêm các thuộc tính: màu mắt, tên chủ nhân(4 đ)
1. Viết các dữ liệu private và thuộc tính cho lớp đó.
2. Tạo hàm khởi tạo không có tham số và có 5 tham số.
3. Viết phương thức Xuat() xuất ra dạng : Meo Kitty cua Nguyen Van A co long mau trang.
4. Hiện thực hàm BietBay() xuất ra thông báo: Meo khong biet bay
Câu 3: Trong hàm Main(1 đ)
1. Tạo một đối tượng ConMeo có tên là Kitty, lông màu Trang, có 4 chân, có mắt màu Nau của chủ nhân Nguyen Van A
2. Cho người dùng nhập vào tên chủ nhân mới, và gán tên chủ nhân mới cho đối tượng ConMeo trên

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/cong-nghe

Leave a Reply